Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

Quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

{toc} $title={Xem nhanh}

 I. Quản lý thuế

- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13.

- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13.

- Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 18/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13.

II. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. 

- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

- Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

III. Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12. 

- Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

- Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

- Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

- Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. 

- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

- Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

 - Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

 - Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

- Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc Hội.

- Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

- Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12  tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

- Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 31/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. 

- Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

- Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính.

- Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2014/TT-BTC.

- Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính) 

IV. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

- Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH13;

- Luật số 70/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Luật số 106/2016/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật QLT;

- Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

- Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

- Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật QLT;

- Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ.

- Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

- Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật QLT và sửa đổi một số điều tại Thông tư về thuế.

-  Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT- BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính), (có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017);

- Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính. 

V. Thuế bảo vệ môi trường (BVMT)

- Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

- Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

- Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

- Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

- Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/09/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu Thuế bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019).

- Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

VI. Các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan

Để triển khai thực hiện công tác quản lý thuế, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đúng quy định, Tổng cục Hải quan đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện như: 

- Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Quyết định số 3395/QĐ-TCHQ ngày ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế.

- Quyết định 1356/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa chuyên dùng phụ vụ an ninh, quốc phòng.

- Quyết định số 3417/TCHQ-QĐ ngày 10/11/2014 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu áp dụng hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Công văn số 2614/TCHQ-TXNK ngày 4/5/2019 của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. 

- Công văn số 686/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021 của Tổng cục Hải quan về nhập khẩu hàng hóa của các dự án điện mặt trời.

- Công văn số 3245/TCHQ-TXNK ngày 28/6/2021 hướng dẫn về Danh mục miễn thuế.

- Công văn số 3335/TCHQ-TXNK ngày 2/7/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng (xe ô tô pick up).

- Công văn số 4539/TCHQ-TXNK ngày 21/9/2021 về việc thực hiện quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Công văn số 7373/TCHQ-TXNK ngày 23/11/2021 về việc triển khai Hệ thống miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử (Hệ thống miễn giảm hoàn) trên toàn quốc từ ngày 23/11/2020.

- Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 xử lý vướng mắc Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. 

- Công văn số 1163/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2022 chấn chỉnh công tác hoàn thuế.

- Công văn số 2666/TCHQ-TXNK ngày 01/7/2022 và công văn số 4966/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2022 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý vướng mắc của Hệ thống miễn giảm hoàn.

- Công văn số 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/5/2020 và công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế đối với hàng hóa thuê DNCX gia công.

- Công văn số 356/TCHQ-TXNK ngày 18/01/2023 của Tổng cục hải quan về việc chấn chỉnh công tác quản lý thuế.

-Công văn số 4020/TCHQ-TXNK ngày 01/8/2023 của Tổng cục Hải quan  hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT đối với thiết bị điện tử gia dụng.

-Công văn số 4262/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT đối với thiết bị điện tử chuyên dùng.

-Công văn số 4260/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT đối với sản phẩm hóa chất và hóa chất cơ bản.

-Công văn số 4259/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2023 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc giảm thuế GTGT đối với kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn.

https://www.haiquanvietnam.com/2023/09/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-thue-doi-voi-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn