Công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thuế và xử lý nợ thuế

{toc} $title={Xem nhanh}

Công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thuế và xử lý nợ thuế đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

- Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

- Quyết định số 3009/QĐ-TCHQ ngày 19/11/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình khoanh tiền thuế nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp;

- Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


https://www.haiquanvietnam.com/2023/09/cong-tac-quan-ly-no-thue-cuong-che-thue.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn