5548/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2023 Hàng hóa NK ủy thác

{getToc} $title={Xem nhanh}

5548/TCHQ-TXNK ngày 27/10/2023

 Kính gửi: Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam.

(Số 1 Đường số 3, KCN Việt Nam Singapore III, P. Hội Nghĩa, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0709823/LMV-CV ngày 07/9/2023 của Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam về việc hướng dẫn nhập khẩu hàng hóa qua ủy thác để xây dựng văn phòng, nhà xưởng của DNCX. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý

- Về chính sách quản lý mặt hàng: Thực hiện theo khoản 1 Điều 34 quy định về xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và khoản 4 Điều 52 Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng. Theo đó, khi xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) cấp.

- Về hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa: Thực hiện theo Điều 155 Luật Thương mại năm 2005 và khoản 2 Điều 50 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017. Theo đó, “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép, đáp ứng điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc nhận ủy thác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

2. Về thủ tục hải quan

- Về hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu ủy thác thực hiện theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác thì người khai hải quan phải nộp 01 bản chụp hợp đồng ủy thác “đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu, chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, pháp luật về quản lý ngoại thương mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác.”

- Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của DNCX: Thực hiện theo quy định tại Điều 74, Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50, khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

3. Về chính sách thuế

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Đề nghị Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên và thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam biết và thực hiện.