2715/TCHQ-TXNK ngày 12/06/2024 Vướng mắc về trị giá hải quan

{getToc} $title={Xem nhanh}

2715/TCHQ-TXNK ngày 12/06/2024

 Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam.

(Đ/c: Khu công nghiệp Biên Hòa I, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05228-eDOC-SPD-2024 ngày 27/5/2024 của Công ty Ajinomoto Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về cách khai báo trị giá hải quan trên tờ khai thay đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2019 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung tự kê khai và tự xác định trị giá hải quan; yêu cầu cơ quan hải quan thông báo bằng văn bản về trị giá hải quan, cơ sở, phương pháp được sử dụng để xác định trị giá hải quan trong trường hợp trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định.

Đối chiếu quy định nêu trên, Công ty thực hiện quyền kê khai trị giá hải quan theo quy định phù hợp với chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan định lượng được tại thời điểm kê khai. Trường hợp cơ quan hải quan không đồng ý với trị giá kê khai và có căn cứ không phù hợp thì xác định trị giá hải quan, thông báo kết quả cho người khai hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện.