4259/TCHQ-TXNK ngày 16/08/2023 Thuế GTGT đối với mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

{getToc} $title={Xem nhanh}

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4259/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các Công ty theo danh sách gửi kèm.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm) đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế GTGT đối với kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định: “1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị các Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, các Công ty (theo danh sách kèm theo) biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường