Công ty Trương Việt Logistics cung cấp dịch vụ: Cước vận chuyển quốc tế, Trucking, Thủ tục Hải quan, Đại lý khai hải quan, Giấy phép các loại.
Liên hệ: 0937 639 365 - Mr. Việt, email: david@truongvietlogistics.com

17 Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

{toc} $title={Xem nhanh}

01/ĐK ngày 30/12/2022

 Ngày 30/12/2022 Chính phủ đã ký ban hành 17 Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với các đối tác song phương và đa phương (sau đây gọi tắt là Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt) có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký (cụ thể tại Phụ lục đính kèm).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được bản chính thức của các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt nói trên để cập nhật vào hệ thống VNACCS/VCIS. Do vậy, để đảm bảo thực hiện đúng quy định Cục thuế XNK yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: 

1. Hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu và khai báo mã số và thuế suất theo các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt cỏ hiệu lực tại thời điểm ngày 29/12/2022. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp cam kết bằng văn bản khi có các Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt nói trên thì thực hiện khai báo bổ sung và nộp thuế theo quy định của Nghị định Biểu thuế ưu đãi đặc biệt có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai. 

2. Từ thời điểm ngày 01/01/2023 trở đi, khi các Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với các đối tác song phương và đa phương được cập nhật vào hệ thông VNACCS/VCIS thì doanh nghiệp khai báo mã số, mã biểu thuế và hệ thống sẽ tự động hỗ trợ xác định mức thuế suất. 

3. Thực hiện rà soát, kiểm tra, kiểm soát đối với các tờ khai thực hiện khai báo thủ công nêu trên Cục thuế XNK có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện.

Phụ lục

1. Nghị định số 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VCFTA) 

2. Nghị định số 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VN-EAEU FTA). 

3. Nghị định số 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba). 

4. Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định CPTPP). 

5. Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đê thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (sau đây gọi tắt là EVFTA). 

6. Nghị định số 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biẹt của Việt Nam đê thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là UKVFTA). 

7. Nghị định số 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đề thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ACFTA). 

8. Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027 (sau đay gọi tắt là Hiệp định AKFTA).

9. Nghị định số 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AJCEP). 

10. Nghị định số 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di lân giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AANZFTA). 

11. Nghị định số 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Án Độ giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AIFTA). 

12. Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định AHKFTA). 

13. Nghị định số 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệjj định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VIEPA). 

14. Nghị định sổ 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định VKFTA). 

15. Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định ATIGA). 

16. Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biêu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30/12/2022 đến ngày 04/10/2023 (sau đây gọi tăt là Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào). 

17. Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027 (sau đây gọi tắt là Hiệp định RCEP)

https://www.haiquanvietnam.com/2022/12/17-nghi-dinh-bieu-thue-xuat-khau-uu-dai-bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet.html

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn